Bondasholmen

Förbi Bondasholmen som finns norr om Klåsarö strömmar Kymmene älv i alla väderstreck, förutom mot norr, och bildar på västra stranden Påskosk, på östra stranden Kaninpaskas smala sund och i söder Klåsarös forsar. Också nedanför Kaninpaska efter det bredare Hattarträsket kommer Sorteringsuddens och Kivinokkas smala sund, som utan tvivel varit ett av älvdeltats bästa fiskeställen. Arbetsgruppen sökte under två år tecken på järnåldersbosättning på holmen och hittade åren 2012 – 2013 flera troligen tillfälliga lägerplatser, eldstål, slagg och isbroddar. Under sommaren 2013 undersöktes Sorteringsudden på nytt, eftersom alla omständigheter tydde på att platsen bäst kunde lämpat sig som en stadigvarande boplats.

       På den östra delen av holmen, på en mot sydost belägen vindskyddad terass, lokaliserades några mycket svaga signaler med metalldetektor. Signalerna skulle i en annan omgivning kunnat tolkas som jordstörningar. Bland sanden på ca 25 – 30 cm:s djup hittades typiska föremål från tidig järnålder, såsom en liten skära, en sirlig rakkniv, ett fragment av ett armband i järn och en kniv. En till formen motsvarande skära har hittats i Valhagar på Gotland och har daterats till 100 – 500-talet. Också på uddens norra terass hittades en matkniv från korstågstid eller medeltid, vars skaft varit fäst med tre nitar. Troligen förstördes boplatsena som fanns  på Bondasholmens södra strand  mitt emot Klåsarö redan på 1800-talet, då där byggdes en bondgård och under 1900-talet vid dammbygget till kraftverket samt då man byggde stugor och skogsvägar.

       Till skäran finns många motsvarigheter förutom i hemlandet (KM 5851:74) bl.a i Estland. Lettland, Östergötland; Uppland, Gotland och Danmark, som är daterade till ca 300 f.Kr – 300 e.Kr. Typologiskt är skäran ändå lika svår att datera som en yxa, för samma typ var i bruk under många hundra år t.ex. ännu på 800 – 1000-talet i Birka (t.ex. Leopold 1975). Vissa arbetsredskap kan i detta sammanhang sägas vara universala och oföränderliga, Med skära slog man säd till matbehov och hö åt husdjuren samt vass till takmaterial på byggnaderna.

     

Två eldstål av samma typ som använts under slutet av järnåldern. Man kan på eldstålet se slitage, som uppkommit vid användningen. Upptill på bilden finns smält brons. Sträckan från Klåsarö, Bondasholmen till Hundberget är bara ca 500 m. På Hundberget utfördes arkeologiska utgrävningar 1997 och där påträffades fragment av bränt lergods, som antogs höra till smältdeglar för bronsgjutning.

se. mastermyr.png (Gotland)

Våren 2015 hittades på holmens västra sida, invid en forntida stig, järnslagg på ett litet område om c. 1 m2, en isbrodd med en pigg och några mindre fragment (Z=22,5 m). Fyndplatsen ligger nästan mittemot järnframställningsplatsen vid Koirankallio. Ungefär 5 m från slaggfyndet hittades en gammal kistnyckel av järn.