Forsby

Vid Forsby ås mynning finns ett skyddat näs med en platå, där det finns flera rester av eldstäder och en eventuell slipsten, och omkring den gamla spikar. Platsen kan med tanke på landhöjningen inte vara äldre än från slutet av järnåldern eller medeltiden. Svenska bergskollegiet utförde gruvundersökningar under 1500-talet längs den nyländska kusten och bröt silvermalm från bergen på östra stranden av Forsby åmynning. Slipstenen kan ha använts till att vässa arbetsredskapen som behövdes vid bergsbrytningen e.dyl.

Vid Forsby ås mynning låg under 1500-1600-talet en liten silvergruva, och senare byggde man en masugn för smältning av järnmalm nedanför den första forsen. Forsby Bruk var den första egentliga industrianläggningen i östra Nyland. Enligt historieböckerna bröts silvermalmen och transporterades därefter med segelfartyg till Stockholm för vidareförädling. Man har med säkerhet smält järn i Forsby, och man kan tydligt se att den blåfärgade och glasartade slaggen med jordbruket har spritt sig över ett stort område.

        Efter att man upptäckt att slaggen innehöll små metallkristaller beslöt arbetsgruppen att undersöka om man i Forsby har smält järn redan innan järnbruket grundades. Man vet t.ex. att den oblattallrik som finns i Pernå kyrka uttryckligen har tillverkats av silver som brutits i Silverberget i Forsby. I samband med undersökningar av terrängen hittade man också en annan gammal gruva och spår av malmbearbetning, såsom gropar efter anrikningsugnar och liknande. Silver eller zink hittades dock inte i undersökningarna, men det är även möjligt att provet har kontaminerats (Oinonen 2012).

        En grundämnesanalys visar att slagget innehåller 1800 ppt mangan, förhållandevis rikligt med svavel, kisel och kalcium samt ytterst små mängder nickel, krom, koppar och titan. Den exceptionellt höga manganhalten tyder på järnframställning, antingen i masugn eller i en större järnhytta. Det väsentliga är att för att mangan skall kunna smälta behövs det en tillräckligt hög temperatur, som man troligen fick med vattenkraft från forsen ur ett vattenhjul.

        Sommaren 2012 hittades också ett tidigare okänt möjligt gravröse och ett möjligt brandgravsområde vid åmynningen. Under sommaren 2013 lokaliserades tre nya möjliga järnåldersboplatser vid övre loppet av Forsby å.