Långforsen

På Långforsens strandsluttning ca 700 m från Virasforsen mot nordost finns eventuellt en liten boplats från järnåldern. Liksom från Korsnäs och Abborfors ledde också från Virasforsen en stig på älvens bägge sidor mot Lappträsk. Den pilspets som hittades är av samma typ som en av Virasforsens pilar. Ett föremål i brons tillverkat av hoppressad tråd verkar vara en dekoration från ändan av ett österländskt bälte? Tillverkningsmetoden är speciell för tråden är dragen genom guldsmedens s.k. dragskiva. Motsvarande teknik användes mot början av 1000-talet överallt i Europa, Mellanöstern och Asien men föremålet kan även vara betydligt äldre. Bredvid föremålet hittades också en halv bjällra, kanske från järnåldern, samt spikar. Föremålet granskas närmare av universitetsforskare som internationellt samarbete. På sluttningen vid nedre delen av forsen hittades flera fragment av kniveggar, dörrjärn, hästskor mm. Sidan uppdateras då undersökningsresultaten blivit klara.

        Man bör lägga märke till att boplatserna vid älvmynningarna är från många olika perioder, vilket berättar om goda fiskeplatser och förbindelser i många riktningar. Den feta laxen, som steg uppför älven, lockade befolkning till strandsluttningen redan på stenåldern. Utan utgrävningsresultat blir slutsatserna ohjälpligt sköra, men å andra sidan garanterar undersökningar inte heller entydiga resultat. Också i Långforsen hittas tecken på bosättning redan under bronsåldern. Arbetsgruppen räknar dock med att det på forsens strandbrant funnits en järnåldersboplats med strandängar, vars närmsta grannar eventuellt fanns i riktning mot Virasforsens övre lopp.

        Enligt arbetsgruppens uppfattning har en stor del av de fornlämningsplatser vid östra Nylands och Kymmenedalens kuster, som under årtiondena blivit tidsbestämda till slutet av stenåldern och/eller till bronssåldern, i själva verket varit mångperiodiska, inberäknat järnålderns perioder. Bosättningen har kunnat fortsätta på vissa platser, såsom på sluttningarna till laxforsarna, under hela tiden från järnålder till medeltid och vidare till våra dagar.