Stråka

I närheten av Stråka vid Kymmene älv i Pyttis hittades en medeltida förgylld silverring (KM40371). På ringen finns den andliga latinska texten Ave Maria Gratia (plena) (på svenska ”Var hälsad Maria, full av nåd”). Ringen kan vara tillverkad i Baltikum (möjl. Tallinn) (Nuotio 2012). Kanske en munk, som arbetade i fiskeriet, i tiderna tappade ringen vid stigen som ledde till älvens övre lopp. Mellan orden på ringen finns blomdekorationer ingraverade.

        På området vid Kymmene älvs grenar i Pyttis, Stråka och i Abborfors verkade redan på 1200-talet åbobiskopens fiskeri. Ringen kan kanske ha ett samband med detta. Eller lika bra kan den härröra sig till Pyttis kyrka som på 1460-talet byggdes högre upp vid älvgrenen och där det möjligen fanns en träkyrka redan före det.. Kyrkans byggare och präster reste kanske ut i världen och tillbaka via Kymmeneälven. Som kyrkoherde verkade Jeppe (Jop) Olofsson, vars mor var Magnus Tavast syster och far Olaus Brodersson Skytte. (Oksanen 1991).

       År 1351 donerade  Magnus Eriksson laxfiske privilegier i Vanda å till kloster, motsvarande privilegier i Kymmene älv, annars tidigare har hänvisats till,    kvarlev i åbobiskop Hemming som betalade skattepengar till kronan (Salminen 2013). Organiserad fiskeverksamhet lär dock ha börjat betydligt tidigare kanske redan på vikingatiden men senast på 1200-talet.

        I Eriks krönika nämns att Birger Jarl har skaffat fiskerier åt sin äldsta son Valdemar redan åren 1250 – 1275 (verserna 202-231). Med antydan om fiskeriverksamheten har i älvsdeltat sparats ortsnamn såsom Biskopsströmmen, Biskopsviken, Präståkern, Kyrkosundet, Kyrkokulla, Kyrkberget, Munkholmen, Karlsholmen, Klåsarö och Prästö. (Immonen 2013; Alttoa 2012; Haggren 2011; Salminen 2011; Oksanen 1991; Seppovaara 1988; Hansen 1890).

        I en spricka på en närbelägen bergsvägg hittades under två stenar, på ca 25 cm:s djup, en gömd holkyxa (KM 39616) vars längd var ca 10 cm och vikt 200 g. Yxan dateras till romersk järnålder och föremålet är delvis sprucket. Av ringen gjordes en närmare undersökning vid Helsingfors Universitet se SKAS_4_2013_Immonen.pdf. Ringen finns i Åbo Universitets arkeologiska samlingar.

Hösten 2014 hittades på stranden vid Struka, i Kymmene älvs utlopp i Pyttis, med hjälp av en metalldetektor ett vikingatida svärdskaft, järnbitar, fragment av en koppar/bronsskiva samt en utsmyckad bronsring (KM 40173). Skaftet har varit silversmyckat, och modellen påminner i Petersens kronologi om ett svärdskaft av S-typ. Men det kan också handla om en speciell typ, vilket gör att en exakt datering förutsätter noggrannare undersökningar. Vid pilarna kan man se smält silver. Kopparbitarna kan härstamma t.ex. från en söndrad vågskål, eftersom en del har nitar. På fyndplatsen finns likadana moränkullar som i hamnen i Abborfors. Det är alltså förmodligen rester från en vikingatida brandgrav. Härifrån är det en knapp kilometer till den gravplats från  romersk tid som finns i Struka, och en dryg kilometer till Korsnäs (länken i den övre balken). De vikingatida brandgravarna, och de föremål som hittats i de tre ådalarna, vid Tessjö å, Abborfors och i Struka, visar att det på dessa platser funnits aktiv verksamhet redan under vikingatiden. Fynden stämmer utomordentligt väl överens med de nyaste rönen och teorierna inom den akademiska forskningen ifråga om bosättningen och kontakterna kring Östersjöområdet under slutet av järnåldern och vikingatiden.